Aktuálně z obce

Opatření vlády a informace.

V příloze naleznete celé znění opatření. Jelikož nás asi čeká dlouhý podzim, chtěli bychom připomenout stručně pár bodů a tel. čísel.

Aktuálně od vlády : Vláda s účinností ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou

 1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do místa bydliště,
 2. výkonu povolání,
 3. výkonu činností sloužících k zajištění
 1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
 2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
 3. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
 4. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

4. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z
důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů, 5. venčení psů do 500 metrů od místa bydliště;

II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou

 1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
 4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
 6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
 1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
 2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
 3. individuální duchovní péče a služby,
 4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
 5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 6. veterinární péče,

8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam, 9. cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich, 10. cest za účelem vycestování z České republiky, 11. účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova, 12. cest zpět do místa svého bydliště;

III. nařizuje

 1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I. a II.,
 2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou
 • členů domácnosti,
 • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
 • dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,

a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné, 4. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;

IV. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec
Vytvořil: Pavel Mrázek 27. 10. 2020 13:43
Přílohy k hlášení
sb176-20.pdf Stáhnout

Aktuální opatření Vlády ČR.

Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti ve- řejného funkcionáře nebo ústavního činitele, 2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, 3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravot- nických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu, 4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu I/3 tohoto usnesení pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), 5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče, 6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu pří- buzných a osob blízkých, 7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

 1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
 2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
 3. individuální duchovní péče a služby,
 4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
 5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 6. veterinární péče,

8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich, 9. cest za účelem vycestování z České republiky, 10. účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova, 11. cest zpět do místa svého bydliště; II. nařizuje

1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I. tohoto usnesení, 2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, 3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou

 • členů domácnosti,
 • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné

konat ve vyšším počtu osob,

 • dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,

a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné

Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje

1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:

 • prodejen potravin,
 • prodejen pohonných hmot,
 • prodejen paliv,
 • prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zbo­ží,
 • lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
 • prodejen malých domácích zvířat,
 • prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 • prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 • prodejen novin a časopisů,
 • prodejen tabákových výrobků,
 • prádelen a čistíren,
 • provozoven servisu a oprav silničních vozidel,
 • provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunika-

cích,

 • prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
 • provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
 • prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 • pokladen prodeje jízdenek,
 • květinářství,
 • provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě,

geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,

 • prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,
 • provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební

elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,

 • provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové

evidence,

 • zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
 • provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
 • provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků

nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,

 • myček automobilů,
 • prodejen domácích potřeb a železářství,
 • provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,

přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevzta- huje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny, 2. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), a provozovnách v ubytovacích zaříze- ních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 20:00 hod.; tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. pro- vozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zá- kazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod., 3. prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 , 4. dále:

 • koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté,
 • společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná

o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol,

 • poutě a podobné tradiční akce,
 • kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě,
 • veletrhy,
 • provoz heren a kasin,
 • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty,

ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdě- lávání v základních školách a v mateřských školách,

 • provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata,

brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,

 • návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad,
 • návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo

kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,

 • provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti

obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, vý- chovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování,

PODOBNÉ ZNĚNÍ V PŘÍLOZE

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec
Vytvořil: Pavel Mrázek 21. 10. 2020 20:26
Přílohy k hlášení
sb171-20.pdf Stáhnout

STŘEVNÍ PŘÍHODY v Horním Maršově vs. voda.

Po včerejším a dnešním hlášení o výskytu střevních problémů a možné souvislosti s vodovodním řádem je možné, že pokud tato souvislost existuje, mohla se teoreticky týkat výpadku na úpravně vody v Temném Dole a následnou vynucenou manipulací s vodovodním řádem v minulém týdnu. Nicméně toto nelze zpětně zjistit, protože celý systém je již od pátku zpět ve standartním provozu. Pro jistotu ještě pracovníci VaK Trutnov provedou dnes propláchnutí větví Temný Důl a Promenáda, zítra pak celý Maršov. Omluvte prosím případné zakalení v průběhu těchto dní. Pokud jste na shora uvedených větvích, raději si dnes a zítra vodu na pití převařte.

Opravy inženýrských sítí, odstávky Platí pro: Celou obec
Vytvořil: Pavel Mrázek 20. 10. 2020 12:34

Omezení dopravní obslužnosti - Královéhradecký kraj

V souvislosti s rozhodnutím vlády ČR ze dne 14.10.2020 budou od pondělí 19.10.2020 veřejné autobusové spoje provozovány v režimu „letních prázdnin“. Obdobné opatření budou přijata i u vlakové dopravy.

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec
Vytvořil: Obec Horní Maršov 15. 10. 2020 13:28
Přílohy k hlášení
20 10 15 Informační leták-omezení provozu linek od 19_10_2020.pdf Stáhnout
20 10 15 změny ve veřejné dopravě _2_vlna.pdf Stáhnout

Aktuální opatření Vlády ČR.

Vláda s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje

1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou:

 • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné

konat ve vyšším počtu osob, přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry; s tím, že:

 1. zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční

akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky,

 1. zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů

veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona, a politických stran a hnutí, a to s účastí veřejnosti nepřevyšující 100 osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje, a shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shro￾mažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, za podmínek podle bodu II/6,

 1. zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do

registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne; pro účel oslavy podle tohoto písmene se zakazuje přítomnost veřejnosti v provo￾zovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. a 06:00 hod., 2. pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, nebo pohřbu; tyto osoby jsou povinny zachovávat při kontaktu s ostatními osobami, s výjimkou členů domácnosti, odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné, 3. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech, 4. dále:

 • koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté,
 • společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná

o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol,

 • poutě a podobné tradiční akce,
 • kongresy a jiné vzdělávací akce,
 • veletrhy,
 • provoz heren a kasin,
 • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty,

ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách,

 • provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata,

brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,

 • návštěvy a prohlídky zoologických zahrad,
 • návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo

kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,

 • provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti

obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, vý￾chovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; II. omezuje

1. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

 1. zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary),

s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), a provozoven v uby￾tovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 20:00 hod.; tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravo￾vacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod.,

 1. zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících

u jednoho stolu,

 1. u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze

u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,

 1. v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní postory (např. výdejové

okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,

 1. provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních pro￾storech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový

aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,

 1. zákaz produkce živé hudby a tance,
 2. nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,

2. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, 3. s účinností ode dne 19. října 2020 od 00:00 hod. účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob; pro účel oslavy podle tohoto bodu se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. a 06:00 hod., 4. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že:

 1. použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy

shromažďování osob,

 1. nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
 2. provozovatel zajistí alespoň 1 osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na

zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,

 1. následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou

informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,

 1. provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na

veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),

 1. je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z pod￾zemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,

5. svobodu pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po 2 osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti, 6. právo pokojně se shromažďovat tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 500 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének; III. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z dů￾vodů zřetele hodných v důležitém státním zájmu konat.

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec
Vytvořil: Pavel Mrázek 13. 10. 2020 8:31
Přílohy k hlášení
sb166-20_1.pdf Stáhnout

Aplikace pro chytré telefony

Doporučujeme stáhnout ZDARMA do svého mobilního telefonu aplikaci. Budete mít vždy aktuální informace u sebe.

Obec Horní Maršov

Telefon: +420 499 874 156
E-mail: obec@hornimarsov.cz
IČO: 00277878
DIČ: CZ00277878
Adresa: Bertholdovo náměstí 102
542 26 Horní Maršov
Oficiální stránky: http://www.hornimarsov.cz/

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 hod.
Středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 hod.

Kontaktní formulář

Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více informací.
  Prosím čekejte...