Aktuálně z obce

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZD.

1. Všem osobám se s účinností ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:

 1. ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování

(např. hotelový pokoj),

 1. na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde

dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů. 2. Všem osobám se s účinností ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky nebo obdobné prostředky naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:

 1. ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:
 2. prodejna,

ii) provozovna služeb, iii) zdravotnické zařízení, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče, iv) zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě,

 1. mezinárodní letiště,
 2. v prostředcích veřejné dopravy,
 3. na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 4. v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné

domácnosti, s výjimkou dětí od 2 do 15 let, které i na těchto místech mohou nosit ochranné prostředky uvedené v bodu 1. 3. Zákaz podle bodu 1 nebo 2 se nevztahuje na:

 1. děti do dvou let věku,
 2. děti v mateřské škole a děti v dětské skupině,
 3. žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty

a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),

 1. ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory)

v internátě a domově mládeže,

 1. děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,

 1. školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 2. žáky a studenty ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,

žáky přípravného stupně základní školy speciální a žáky oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a žáky a studenty, pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty,

 1. děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 2. osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou

nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

 1. pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li

to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,

 1. zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování

zdravotních služeb,

 1. uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní

stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,

 1. další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních

služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb,

 1. zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy

vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,

 1. osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím

při jeho odbavení,

 1. soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních,

správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,

 1. osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního

představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,

 1. moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších

pořadech,

 1. osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany

veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,

 1. zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů

včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,

 1. osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou

ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,

 1. snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné

a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,

 1. osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie,

popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,

 1. sportovce nebo cvičící osoby:

 v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech,  ve vnitřních i venkovních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností,  ve vnitřních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, která pro ně není výkonem zaměstnání či podnikatelské činnosti, pokud sportovec či sportovci v případě individuálních sportů, nebo všichni členové týmu v rámci kolektivních sportů, absolvovali s negativním výsledkem RT-PCR na přítomnost viru SARS- CoV-2 nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, toto neplatí v případě, že se jedná o pravidelnou a dlouhodobě probíhající sportovní činnost či přípravu na ni v rozsahu alespoň dvakrát týdně, kdy je třeba absolvovat pravidelné vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu v intervalu nejdéle jednou za 5 dní; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností,

 1. osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén,

koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

4. V období ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo ochranného postředku dýchycích cest uvedeného v bodu 1 používat na místech uvedených v bodu 1 i jiný ochranný prostředek dýchycích cest, který brání šíření kapének.

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec
Vytvořil: Pavel Mrázek 23. 2. 2021 7:42
Přílohy k hlášení
Mimořádné-opatření-–-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest-s-účinností-od-25.-2.-2021-do-odvolání.pdf Zobrazit

Respirátory.

Opatření ze strany obce s ohledem na plánované zavedení povinnosti nosit na vybraných místech respirátory, nanoroušky nebo dvojité roušky :

 1. Z prostředků obce jsou objednané respirátory s nanomembránou v počtu 5ks (1balení) pro každého občana HM staršího 65 let. Neprodleně po obdržení je rozvezou pracovníci obce.
 2. Od úterý budou na matrice k dispozici zdravotnické roušky ze státních rezerv a poskytnuté KH krajem, jakož i cca 100 ks balení respirátorů FFP2 od KH kraje. V případě, že nám budou dodány ještě respirátory od státu, způsob distribuce dáme vědět.

Díky a držme při sobě, starosta

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec
Vytvořil: Pavel Mrázek 20. 2. 2021 10:42

Roušky ze státních rezerv a testování COVID 19. Opatření od 15.2.2021

K doplnění na zítřejší testování: VEZMĚTE SI S SEBOU OBČANSKÝ průkaz a KARTIČKU pojištěnce. Roušky ze státních rezerv jsme obdrželi v mírně menším počtu než bylo původně avizováno a balené po 50 ks. Roušky jsou určené pro rizikové skupiny a sociálně potřebné, případně pro Ty, kteří si je nemohou obstarat sami. Během dnešního dne budou našimi pracovníky přebaleny do obálek po 5 ks (při dodržování všech hygienických zásad). Myslíme si, že menší množství na jednoho nemá u jednorázových prostředků žádný smysl. Nebudou tedy k dispozici pro všechny obyvatele. V průběhu úterý budou našimi pracovníky rozvezeny občanům v seniorském věku. Pro ostatní, kteří mají o tyto roušky zájem, budou během úterý a dále k dispozici na matrice obecního úřadu. !!!! Týká se pouze obyvatel s trvalým bydlištěm v obci Horní Maršov !!! V příloze naleznete plné znění platných opatření. Díky, že se držíte a držíme při sobě :-).

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec
Vytvořil: Pavel Mrázek 15. 2. 2021 10:20
Přílohy k hlášení
sb028-21.pdf Zobrazit

Testy na COVID-19

V Horním Maršově proběhne bezplatné testování na COVID-19. Datum a čas: úterý 16. února 8 – 12 hodin Místo testů: tělocvična – Malá ulička 184 Budou prováděny antigenní testy. V případě pozitivního výsledku pak na místě také PCR testy.

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec
Vytvořil: Pavel Mrázek 12. 2. 2021 19:36

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. února 2021

Vláda s účinností ode dne 12. února 2021 od 00:00 hod. do dne 14. února 2021 do 23:59 hod. omezuje volný pohyb osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov a při jejich opuštění tak, že

I. zakazuje

 1. všem osobám s místem trvalého pobytu nebo bydlištěm nacházejícím se na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov opustit území daného okresu,
 2. všem osobám, které nemají na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov místo trvalého pobytu nebo bydliště, vstup, pohyb a pobyt na území těchto okresů,

s výjimkou:

1. cest za účelem výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

 1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
 2. ochrany veřejného zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
 3. veřejné hromadné dopravy a další dopravní infrastruktury,
 4. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

2. dětí, žáků a studentů účastnících se vzdělávání v zařízeních, u nichž není dáno omezení provozu podle usnesení vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 č. 13, a jejich nezbytného doprovodu, 3. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů, 4. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, 5. cest za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, 6. nezbytných cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče, 7. nezbytných cest za účelem vyřízení úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, 8. nezbytných cest za účelem individuální duchovní péče a služby, 9. nezbytných cest za účelem výkonu veterinární péče, 10. nezbytných cest za účelem účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství a na pohřbu, 11. cest zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště;

II. nařizuje

 1. všem osobám využívajícím výjimek podle bodu I povinnost prokázat důvodnost využití těchto výjimek,
 2. všem osobám pobývajícím a pohybujícím se na území daného okresu, s výjimkou osob uvedených v bodě I/2 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví zde dne 7. prosince 2020, č.j.: MZDR 15757/2020–43/MIN/KAN, povinnost používat jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N 95, a to
 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo místa trvalého pobytu, bydliště nebo místa ubytování,
 • v prostředcích veřejné dopravy,
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech a veřejných prostranstvích, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti;

III. stanoví, že povinnosti stanovené v bodech I a II písm. a) se nevztahují na osoby, které prokazatelně přes území daného okresu pouze tranzitují, jako jsou zejména pracovníci mezinárodní dopravy. Osobám takto tranzitujícím se zakazuje zastavovat na území tohoto okresu, není-li to nezbytně nutné;

IV. důrazně doporučuje na všech pracovištích a místech výkonu povolání nebo služeb na území daného okresu, kde není možné zajistit minimální vzdálenost dva metry mezi pracovními místy, nebo místy výkonu povolání nebo služby, popřípadě na pracovištích, kde dochází ke zvýšené kumulaci zaměstnanců a dalších osob ve společných prostorách, aby

1. byla zavedena režimová a organizační opatření vedoucí k:

 1. omezení fyzického kontaktu osob, včetně možného vytvoření oddělujících přepážek mezi jednotlivými místy,
 2. omezení shlukování osob ve společných prostorách,
 3. podpoře práce z domova, organizaci pracovní doby a přestávek, managementu střídání směn,
 4. dostatečnému větrání nebo ventilace pracoviště, zvýšené hygieně rukou a prostředí,

2. byl omezen přístup osob, které v daném místě nekonají práci, povolání či jinou činnost, agenturních a sezónních pracovníků a zaměstnanců na místo výkonu práce, povolání či služby, 3. byla zajištěna možnost provádění antigenního testování pracovníků a zaměstnanců jednou za tři dny.

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec
Vytvořil: Pavel Mrázek 11. 2. 2021 10:40
Přílohy k hlášení
krizové opatření k uzavírce okresu Trutnov.pdf Zobrazit

Aplikace pro chytré telefony

Doporučujeme stáhnout ZDARMA do svého mobilního telefonu aplikaci. Budete mít vždy aktuální informace u sebe.

Obec Horní Maršov

Telefon: +420 499 874 156
E-mail: obec@hornimarsov.cz
IČ: 00277878
DIČ: CZ00277878
Adresa: Bertholdovo náměstí 102
542 26 Horní Maršov
Oficiální stránky: http://www.hornimarsov.cz/

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 hod.
Středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 hod.

Kontaktní formulář

Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více informací.
  Prosím čekejte...